6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, ESTEP BİLİŞİM tarafından kamera kayıt işleri kapsamında hizmet ve ürün sunduğumuz Müşteri’den elde edilen kişisel verilere ilişkin olarak hazırlanmıştır. Alınan kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ESTEP BİLİŞİM tarafından işlenmektedir.

KVKK’nın 3. Maddesinde yer alan; kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri, işleme olarak tanımlanmıştır. 

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Tarafınıza hizmet vermek, hizmetin devamlılığını sağlamak ve hizmet kalitesini takip etmek amacıyla, ESTEP BİLİŞİM tarafından işlenen kişisel veriler burada olanlarla sınırlı sayıda olmamakla beraber aşağıda belirtilmiştir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz ESTEP BİLİŞİM tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

1. Ürün veya hizmetlerin kullanılması, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası, sunulmakta olan hizmetin altyapı veya cihaz bakımı, onarımı, kurulumu,

2. Tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütülmesi, sözleşme gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi gibi hususların takibi,

3. Finans ve muhasebese kayıtlarının tutulması,

4. Video kayıtlarının mevcut ihtiyaçlara(hız, performans, kapasite vb.) uygun yurtdışı bulut sağlayıcılarında depolanması,

5. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamı,

6. Müşteri – iş ortağı - tedarikçi ilişkilerinin kurulması,

7. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve ESTEP’in hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

8. Ödemelerin yapılabilmesi sebebiyle yazılı sözlü iletişim kurulması, 

9. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,

10. Sair her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi,

11. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, ESTEP’in ticari olarak iştirakleri bulunmadığı için hiçbir şekilde kişisel veriler aktarımı yapılmamaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının  kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.  İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.

SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA 

İşbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel veriler sözleşmenin sona ermesine müteakip ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolumuna müteakip 180 gün içinde imha edilir.

 Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

a) Kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

g) Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmaması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize web sitemizde yer alan formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Hacettepe Teknokent 6.Arge Binası C Blok Kat:8 Ofis No:69 Üniversiteler Mah. 1596.Cad. No:93 Beytepe 06800 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. İletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Telefon: 0312 227 00 53

Faks: 0312 227 00 54

Adres : Hacettepe Teknokent 6.Arge Binası C Blok Kat:8 Ofis No:69 Üniversiteler Mah. 1596.Cad. No:93 Beytepe 06800

Web: www.galata.ai

E-posta: [email protected]

 

Şirket Ticari Bilgiler;

Şirket Unvanı: ESTEP BİLİŞİM ARŞ. AJ. EĞT. DAN. HİZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Vergi Dairesi: DOĞANBEY Vergi Numarası: 3800511541 Tic. Sic. No : 372024